حدیث در مورد خوشرویی

مجموعه حدیث درباره خوشرویی

امام علی -علیه السلام-

1. خوشرویى نیکوکارى است و ترش رویى گناه و آزار است. غرر الحکم ، باب خوش رویی

2. خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است. غرر الحکم ، باب خوش رویی

3. گشاده رویى شیوه آزادگان است. غرر الحکم ، باب خوش رویی<

>4. گشاده رویى (نوعى) احسان است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

5. شکفته رویى سر آغاز عطا و بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

6. شکفته رویى آتش دشمنى را خاموش کند. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

7. خوشرویى مرحله آغازین بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

8. شکفته رویى شیوه آزاد مردان است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

9. خوشرویى رفیقان را (با انسان) انس دهد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

10. گشاده ‏رویى ، کمند دوستى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

11. خوشرویى براى بذل احسان به دیگران وسیله بى ‏خرجى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

12. گشاده رویى یکى از دو بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

13. خوشرویى یکى از دو میهمانى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

14. گشاده رویى منظرى زیبا و شگفت آور است و خویى درخشنده است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

15. با خوشرویى و گشاده رویى جایگاه بخشش (نزد خداى تعالى و مردم) نیکو شود. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

16. خوشرویى تو سر آغاز نیکوکارى و وعده ‏ات سر آغاز عطا و بخشش تو است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

17. خوشرویى راهنماى کرامت نفس و بزرگوارى تو است، و فروتنى و تواضعت خبر از شرافت خوى تو مى ‏دهد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

18. خوشرویى آغاز بخشش و آسان‏ترین جود و سخاست. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

19. خوشرویى یکى از دو مژده است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

20. خوشرویى از نشانه ‏هاى رستگارى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

21. وسیله محبت و دوستى خوشرویى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

22. گشادگى رو و به شکفتگى ، و عطا بخشى و نیکوکارى و بذل هدیه ، همه اینها وسیله ‏اى است براى جلب دوستى و محبت مردمان.

(غرر الحکم ، باب خوش رویی)

23. بر تو باد به گشاده رویى که آن کمند محبت است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

24. خوشرویى بسیار ، نشانه بخشندگى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

25. کسى که از بذل روى خوشش به تو بخل ورزد ، بخششى به تو نخواهد کرد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

26. روى شکفته بهتر است از ترش روى بخشنده. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

27. سماجت و پافشارى کردن (در سؤال) خوشرویى به جاى نگذارد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

منبع: سایت مناجات
/ 0 نظر / 972 بازدید